Sociale veiligheid

Kinderen moeten zich veilig en thuis voelen op school. ‘Lekker in je vel’ is immers de basis om goed te kunnen  groeien! We besteden daarom veel aandacht aan:

  • Zelfvertrouwen
  • Veiligheid 
  • Omgang met elkaar

Zelfvertrouwen

We willen de kinderen zelfvertrouwen bijbrengen door vertrouwen uit te spreken in hun vermogens om te leren. Daarbij accepterend (en aan de kinderen duidelijk makend) dat het ene kind langer over dat leren mag doen dan het andere. Zelfvertrouwen is een belangrijke voorwaarde voor een goede werkhouding. We reiken de kinderen ‘tools’ aan en helpen hen om zoveel mogelijk zelf te doen.

 

Veiligheid

Een vriendelijk en veilig klimaat werkt mee aan een gevoel van je ‘thuis voelen’. Daarvoor zijn duidelijke afspraken en regels nodig. Rust en een zekere orde en regelmaat vinden wij noodzakelijke ‘ingrediënten’ om de veiligheid te waarborgen.

 

 

 

Omgang met elkaar

Fatsoenlijk en respectvol met elkaar omgaan moet je leren. Het volgende vinden binnen de school belangrijk: respect hebben voor elkaar; naar elkaar willen luisteren, elkaar niet buitensluiten. De Kanjertraining speelt een belangrijke rol bij dit onderwerp. Wanneer nodig, wordt gebruik gemaakt van een pestprotocol. Deze is op school in te zien.