Daltononderwijs

Sinds 2016 zijn wij een gecertificeerde daltonschool. Op deze pagina kunt u lezen wat daltononderwijs voor uw kind kan betekenen.

Wat is Daltononderwijs?

Grondlegster van het daltononderwijs is de pedagoge Helen Parkhurst. In 1922 startte zij de eerste daltonschool. Op een daltonschool doen kinderen kennis en ervaring op, door zelfstandig en in groepen bezig te zijn. Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken, eigen wegen te vinden. Maar vrijheid betekent niet dat alles zomaar kan en mag. Binnen het daltononderwijs biedt de leerkracht iedere leerling structuur om vrijheid binnen grenzen te leren hanteren. De leerkracht blijft de persoon die het aanbod voor het kind aanstuurt.

 

Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid is een breed begrip. Kinderen leren binnen deze kernwaarde om te gaan met verschillende vormen van verantwoordelijkheid. Uitgangspunt is het vertrouwen in de eigen kracht van ieder kind. Verantwoordelijkheid in het verwerken van taken, in omgang met materialen, maar ook in omgang met andere kinderen. 

Leerkracht en leerling maken samen afspraken over de leerstof. De leerling schat zelf in wat het nodig heeft om een taak te kunnen doen en in hoeveel tijd. Achteraf legt het kind verantwoording af aan de leerkracht. Het leren omgaan met deze ruimte en vrijheid gaat stap voor stap. Bij kleuters gaat het om kleine, overzichtelijke keuzetaken die ze zelfstandig uitvoeren. Naarmate kinderen en jongeren zich verder ontwikkelen, worden taken omvangrijker en complexer. Net als op alle scholen wordt de inhoud van de leerstof grotendeels bepaald door de richtlijnen van de overheid, samenleving, schoolplan en dergelijke. 

Dalton en kwaliteit

Alle erkende daltonscholen zijn lid van de Nederlandse Dalton Vereniging. De vereniging biedt de scholen een platform voor het uitwisselen van kennis en ervaringen als het gaat om het vormgeven en verder ontwikkelen van het daltononderwijs. Het dalton-predicaat is een teken van kwaliteit. Onderwijsinstellingen met dit predicaat mogen zich daltonschool noemen. Het behalen ervan is een intensief proces waarbij de school stap voor stap het onderwijs en de inrichting van de school aanpassen. Daarbij worden ze regelmatig gevisiteerd door de Nederlandse Dalton Vereniging. Om de vijf jaar evalueert een school op welke manier zij invulling geeft aan de dalton-ideeën: vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid en samenwerking.

 

Effectiviteit en doelmatigheid

Een optimale ontwikkeling van leerlingen, dat is waar het daltononderwijs naar streeft. Daarbij gaat het niet alleen om goede onderwijsresultaten, maar ook de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen is belangrijk. Om dit te bereiken is het onderwijs gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. Het werken met weektaken maakt het voor de leerkracht én de leerling mogelijk om  functioneel en doelmatig te werken. De inzet van leerkrachten in ‘leerwerkgroepen’ (LWG) is daarnaast een manier om de effectiviteit van ons onderwijs te vergroten. In LWG brengen leerkrachten in beeld wat leerlingen nodig hebben aan extra ondersteuning. Vervolgens zijn ze samen verantwoordelijk voor bieden van die ondersteuning.

 

Passend onderwijs

Als extra ondersteuning nodig is, wordt dit overlegd met de intern begeleider en gedragswetenschapper van de school. Uiteraard zal de leerkracht dit altijd met u als ouder bespreken.

Lees meer

Samenwerking

Tijdens samenwerking gebruikt de leerkracht werkvormen van Coöperatief leren. Deze werkvormen geven structuur aan de leerlingen  om te leren samenwerken. Ieder kind heeft een actieve rol in dit proces. Allerlei vaardigheden als vertrouwen hebben in elkaar, oogcontact maken, luisteren naar elkaars mening, goed samenwerken, etc. komen tijdens dit coöperatief leren aan de orde. Belangrijk bij coöperatief leren is dat er sprake moet zijn van gelijke deelname, individuele verantwoordelijkheid, positieve wederzijdse afhankelijkheid en gelijktijdige interactie. Ieder kind kan op zijn eigen niveau deelnemen aan de activiteit. Ook bij coöperatief leren is van groep 1 tot groep 8 een opbouw zichtbaar in de moeilijkheidsgraad van de opdrachten en de werkvormen.