Ouderparticipatie

Als ouders meedoen met activiteiten van hand- en spandiensten op school, dan spreken we van ouderparticipatie. Vaak vinden de kinderen de aanwezigheid van hun ouders op school prettig en de school wordt hier ook blij van! De ouderraad (OR) organiseert elk jaar verschillende activiteiten voor de kinderen. Daarnaast helpen ze bij het organiseren van bijvoorbeeld Sint. Een formele vorm van ouderparticipatie zijn ouders die zitting hebben in de medezeggenschapsraad (MR).

Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad wordt gesproken over allerlei onderwijsinhoudelijke zaken die op school spelen. Zij denkt mee bij het bepalen van de richting die de school op wil gaan.
Betrokken zijn bij de inhoudelijke kant van het onderwijs aan de kinderen is boeiend!
De MR heeft voor bepaalde zaken een adviesrecht, voor andere zaken een instemmingsrecht. Dit alles is vastgelegd in het reglement voor de MR. Zij vergaderen minimaal vijf keer per jaar. Als ouder kunt u zich verkiesbaar stellen voor de MR. Heeft u interesse of wilt u eerst meer weten, dan kunt u bij de directeur van de school of bij één van de ouderleden van de MR een informatiefolder ophalen.

In de MR hebben de volgende leden zitting:
• Hetty Bruens; oudergeleding
• Anita Zevenhuizen; oudergeleding
• Rianne Weijland; personeelsgeleding
• Manon Schiphorst; personeelsgeleding

In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) worden onderwijsinhoudelijke en personeelszaken besproken die school overstijgend zijn. In de GMR zitten teamleden en ouders van diverse PCBO scholen. 

 U kunt via het volgende mailadres de MR bereiken: rweijland@pcboapeldoorn.nl

Ouderraad

De ouderraad (OR) bestaat uit ouders/verzorgers van kinderen van de Willem van Oranjeschool. Zij zetten zich actief in om reguliere en bijzondere activiteiten op de school te organiseren en te ondersteunen. Ze vinden het fijn en belangrijk als kinderen mooie herinneringen opbouwen en zo kunnen terugkijken op een leuke schooltijd.

De geplande activiteiten zijn altijd afgestemd met de schoolleiding. Gedurende het jaar zijn er zo heel wat evenementen waarbij de OR betrokken is, zoals: het sinterklaasfeest (schoen zetten, strooigoed, cadeautjes verzorgen); kerstviering (helpen rondom viering); avondvierdaagse; schoolfoto’s en vele andere kleinere activiteiten. Daarnaast organiseert de OR voor alle groepen jaarlijks nog een leuke activiteit. Laat u verrassen. De OR opent het schooljaar met een startactiviteit voor het hele gezin op het schoolplein. Ieder OR lid wordt bij de organisatie van een of meerdere evenement(en) betrokken.

Alle activiteiten zijn mogelijk door de jaarlijkse ouderbijdrage die in september aan ouders wordt gevraagd. U ontvangt hiervoor informatie van de OR, die de inning van deze gelden regelt. We hopen dan ook dat iedere ouder deze bijdrage betaalt, zodat alle leuke activiteiten voor de kinderen op school door kunnen gaan. We vinden dat ouders ook op deze wijze hun betrokkenheid bij kind en school kunnen laten zien. Hiernaast kunnen de OR en de MR aanwezig zijn tijdens de informatieavonden van de groepen. De jaarverslagen liggen in najaar ter inzage in de personeelskamer. 

De OR vergadert iedere maand. Deze vergaderingen zijn openbaar. Als u een vergadering bij wilt wonen of andere informatie over de OR wilt weten, kunt u contact opnemen met de voorzitter.
De OR krijgt regelmatig ondersteuning van andere ouders bij activiteiten.

Henriette van Ieperen en Lucy de Vries zijn adviserend lid vanuit het team.

 

Verkeersouders

Op bijna 2200 scholen zijn verkeersouders actief. Het aanstellen van verkeersouders gebeurt op initiatief van Veilig Verkeer Nederland en de vier landelijke organisaties voor ouders in het onderwijs. In 1995 hebben zij afgesproken zich samen in te zetten om de veiligheid in het verkeer voor schoolgaande kinderen te vergroten.

Voor de Willem van Oranje zijn we op zoek naar nieuwe enthousiaste ouders die zich willen gaan inzetten voor de verkeersveiligheid van de kinderen van onze school. Zij organiseren dan activiteiten als ‘op voeten en fietsen’, ‘fietsparcours’, ‘fietsverlichting controle’ en ‘Wij gaan weer naar school’. Zij zetten zich dan in voor het bewustzijn van verkeersveiligheid om deze te verhogen met deze projecten, die op alle groepen worden afgestemd. 

Daarnaast houden zij zich actief bezig met de veiligheid en bereikbaarheid rondom school. De verkeersouders hebben hiertoe connecties met de gemeente en VVN. Ook het parkeergedrag rondom school heeft de aandacht. Hierover zijn afspraken gemaakt met directie. Voor alle vragen over het werk van de verkeersouders kunt u terecht bij de directeur.